Regulamin Sklepu Internetowego eSANUS
§ 1
Postanowienia wstępne
 
 1. Sklep Internetowy eSANUS dostępny pod adresem internetowym www.esanus.pl, prowadzony jest przez Esanus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-495, przy ul. Tomcia Palucha 37 lok. U5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000651868, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 522-307-88-00, REGON 366066627.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
§ 2
Definicje

 1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta (Utwórz Konto).
 6. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia przez Klienta, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy oraz płatności.
 7. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 9. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu Internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. Konto - konto klienta w Sklepie, na którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu Internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu, posiadający możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 12. Produkt - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Każdy sprzedawany Produkt w Sklepie Internetowym jest własnością Sprzedawcy.
 13. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą i która korzysta ze Sklepu Internetowego.
 14. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
 15. Sklep - Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.esanus.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia.
 16. Sprzedawca - Esanus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-495, przy ul. Tomcia Palucha 37 lok. U5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000651868, o kapitale zakładowym 5.000 zł, NIP 522-307-88-00, REGON 366066627.
 17. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 18. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 19. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 20. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827)
 21. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 22. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 
§ 3
Kontakt ze Sklepem
 
 1. Adres Sprzedawcy: ul. Tomcia Palucha 37 lok. U-5, 02-495 Warszawa.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@esanus.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: + 48 576 933 650.
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 78 1140 2004 0000 3302 7667 8993, mBank S.A.
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00.
 
§ 4
Wymagania techniczne
 
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe (komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i zaktualizowaną dowolną przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) z bezpośrednim dostępem
 3. włączona obsługa plików Cookies
 
§ 5
Informacje ogólne
 
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta poprzez formularz Szybkie Zakupy.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Oferta Sklepu obejmuje Produkty nowe, które nie posiadają wad i są własnością Sprzedawcy.
 5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń.
 • Niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 • Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedawcy.
 • Korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 • Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 
§ 6
Usługi
 
Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu na korzystanie z bezpłatnych Usług  i zawieranie na ich świadczenie stosownych umów:
 1. Przeglądaniu informacji zamieszczonych w Sklepie - przy czym umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Klienta strony internetowej Sklepu.
 2. Prowadzeniu Konta w Sklepie – przy czym umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta na adres email sklep@esanus.pl.
 3. Udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie – przy czym umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 4. Świadczeniu usługi Newsletter, przy czym umowa zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu  z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości email wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 5. Zamieszczaniu wypowiedzi (opinii) o Produktach w Sklepie, przy czym umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 6. Świadczeniu usługi Wyślij do znajomego (informacji o Produkcie), przy czym umowa zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą podania adresu nazwy i adresu email rubryce Wyślij do znajomego i kliknięciu przyciski Wyślij.
 7. Dobrowolnym przekierowaniu Klienta na profile Sklepu w mediach społecznościowych (każdy z osobnym regulaminem), przy czym umowy zaczynają się i kończą w momencie kliknięcia odpowiedniego przycisku do fanpage Sklepu i przekierowania Klienta do osobnych witryn, w których obowiązują osobne regulaminy.
Wskazane usługi świadczone są przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 1. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych i marketingowych oraz newslettera w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie ww. informacji. Newsletter jest przesyłany przez Sprzedawcę wyłącznie do Klienta, który dokonał i potwierdził subskrypcję, informacje handlowe i marketingowe przesyłane są na skutek dobrowolnego zaznaczenia odpowiednich checkboxów w procesie składania zamówienia.
 2. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Produktów czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.
 3. W celu zamieszczenia wypowiedzi Klient może zostać poproszony o wskazanie swoich danych, np. adresu e-mail.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą również zawierać treści bezprawnych. Wypowiedzi nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji.
 5. Klient zamieszcza wypowiedzi w Sklepie dobrowolnie. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu.
 6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83)
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
 8. Sklep ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu.
 9. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 7
Zakładanie Konta w Sklepie
 
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji (Utwórz Konto). Niezbędne jest podanie następujących danych:
 2. Adres email korespondencyjny
 3. Hasło
 4. Imię i nazwisko
 5. Adres dostawy (tj. kod pocztowy, miasto, ulica wraz z oznaczeniem numerycznym)
 6. Kraj
 7. Numer telefonu
 8. Niezbędnym warunkiem założenia Konta jest wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola wskazującego na akceptację niniejszego Regulaminu, co jest jednoznaczne z zapoznaniem się z nim przez Klienta i zaaprobowaniem postanowień w nim zawartych.
 9. Dobrowolnym warunkiem założenia Konta jest wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych drogą email w Sklepie
 10. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 11. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu (adresu email) i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 12. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 
§ 8
Zasady składania Zamówienia
 
W celu złożenia Zamówienia należy:
 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
 2. wybrać Produkt (-y) będący (-e) przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” oraz „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji poprzez uzupełnienie danych w Formularzu Rejestracji w kolumnie Szybkie Zakupy.
 4. wpisać dane do faktury lub alternatywny adres do dostawy, jeśli jest inny niż podstawowy.
 5. kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.
 6. wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu).
 7. zaznaczyć akceptację warunków „Regulaminu Sklepu” i opcjonalnie zgodę na wysyłkę newslettera oraz informacji handlowych i mrketingowych.
 8. kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i poprzez przycisk „Potwierdzam zamówienie” złożyć zamówienie z obowiązkiem zapłaty.
 9. dokończenie zamówienia wymaga dokonania wybranego sposobu płatności oraz potwierdzenia zamówienia poprzez kliknięcie w link przesłany w wiadomości e-mail.
 
§ 9
Dostawa i Płatności
 
 1. 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:
  - Paczkomaty INPOST – 9,90 zł 
  - Przesyłka kurierska INPOST – 13,90 zł
  - Przesyłka kurierska DHL – 17,90 zł
  Odbiór osobisty dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 pod adresem Sklepu (ul. Tomcia Palucha 37, lok. U-5, Warszawa) – 0 zł
  Odbiór osobisty jest możliwy po potwierdzeniu przez sklep (poprzez e-mail lub telefon). Odbiory osobiste realizujemy w maksymalnie 2 godziny od złożenia zamówienia.
  Zamówienia złożone do godz. 14.00 realizujemy i wysyłamy w 99% tego samego dnia.
 2. Dostawa zamówienia na kwotę powyżej 149 zł jest w każdym przypadku gratis i wynosi 0 zł.
 3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  -Płatności elektroniczne wykonywane przez Przelewy24
  -Płatność kartą płatniczą wykonywane przez Przelewy 24 
 4. Szybki przelew internetowy w systemie Przelewy24 to najszybszy sposób dokonania płatności za zamówienie. Po wybraniu tej opcji należy wybrać swój bank a następnie zalogować się za pomocą indywidualnych danych dostępu do bankowości internetowej oraz potwierdzić płatność. Zaksięgowanie pieniędzy odbywa się najczęściej w ciągu kilku minut po dokonaniu przelewu. Po dokonaniu płatności następuje powrót do strony Sklepu, a zamówienie zostanie pomyślnie złożone.
 5. System Przelewy24 posiada Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz wykorzystuje szyfrowanie SSL, zapewniające ochronę stron internetowych oraz bezpieczeństwo i poufność danych przekazywanych drogą elektroniczną. Gwarantuje również wysoki poziom bezpieczeństwa zawieranych transakcji.
 6. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
 
§ 10
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Za pośrednictwem formularza Zamówienia, Zamówienia mogą być składane przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu.
 3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i udostępnionego w nim formularza Zamówienia należy, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie w sposób jasny i widoczny podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  -opisu przedmiotu Zamówieniajednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług wraz z podatkami, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują)
  -sposobu kontaktu ze Sprzedawcą
  -wybranej metody i terminu płatności
  -wybranego sposobu dostawy danych kontaktowych Klienta
  -danych do faktury
 5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 7. Anulowanie zamówienia następuje po upływie 7 dni od momentu dokonania Zamówienia w przypadku braku odnotowanej wpłaty.
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
  a)   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin
  b)   W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych Przelewy 24 lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. Od tego momentu Sprzedawca zobowiązuje się do wysłania zamówienia w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych.
 10. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, wynoszącym odpowiednio nie dłużej niż 3 dni robocze. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 11. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia
 12. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 13. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 14. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i Płatności” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 15. Odbiór osobisty zamówienia przez Klienta jest bezpłatny.
 
§ 11
Prawo odstąpienia od umowy (ZWROTY)
 
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy sklep@esanus.pl.
 6. Odstąpienie od umowy wiąże się z koniecznością udowodnienia przez Konsumenta faktu zakupu Produktu w Sklepie poprzez załączenie paragonu zakupu (lub kserokopii w przypadku zwrotu tylko jednego z kilku zakupionych Produktów) lub korespondencji elektronicznej dotyczącej transakcji zakupu.
 7. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
 8. Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  -W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
  -Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie nienaruszonym.
 10. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 14. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  -w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  -o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
  -w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 
§ 12
Reklamacja i gwarancja
 
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej zawarta jest w opisie Produktu w Sklepie w punkcie „Gwarancja - Warunki”. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. Produkty do naprawy gwarancyjnej powinny zostać odesłane do naprawy również zgodnie z ww. opisem Produktu w Sklepie. W większości przypadków naprawy realizuje bezpośredni dystrybutor urządzenia.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na:
  -podane na stronie www.esanus.pl dane kontaktowe serwisów technicznych, jakie są wyszczególnione w opisie Produktu podlegającego reklamacji
  -podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy
 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Postępowanie reklamacyjne wiąże się z koniecznością udowodnienia przez Konsumenta faktu zakupu Produktu w Sklepie poprzez załączenie do formularza reklamacyjnego paragonu zakupu (lub kserokopii w przypadku zwrotu tylko jednego z kilku zakupionych Produktów) lub korespondencji elektronicznej dotyczącej transakcji zakupu.
 6. Produkty podlegające reklamacji powinny zostać odesłane zgodnie z pkt 2 § 12 niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 
§ 13
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  -Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  -Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 
§ 14
Dane osobowe w Sklepie Internetowym
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu wysyłania informacji handlowych (np. informacji o okresowych promocjach w Sklepie) lub prowadzenia marketingu bezpośredniego (np. informacji o konkursach organizowanych przez Esanus Sp. z o.o.). Zgody te mogą zostaćw dowolnym momencie anulowane poprzez kontakt email ze Sprzedawcą na adres: media@esanus.pl z prośbą o usunięcie danych z bazy. Sprzedawca zobowiązuje się uczynić to niezwłocznie.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego mogą być:
  -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie ze sposobu dostawy przesyłką Inpost lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  -W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie.
 4. Klient w każdym momecie ma prawo dostępu do treści swoich  danych oraz do ich poprawiania poprzez samodzielną edycję  na Koncie Klienta lub kontakt poprzez email ze Sprzedawcą na adres media@esanus.pl. Dane Klienta, za wyjątkiem niezbędnych do realizacji Umowy Sprzedaży, nie będą powierzane innym podmiotom.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Więcej informacji dotyczących zbierania, przetwarzania a przede wszystkim ochrony danych osobowych naszych Klientów znajduje się w Polityce Prywatności, stanowiącej osobny dokument.
 
§ 15
Postanowienia końcowe
 
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/