Reklamacja i gwarancja
 
 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 2. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej zawarta jest w opisie Produktu w Sklepie w punkcie „Gwarancja - Warunki”. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. Produkty do naprawy gwarancyjnej powinny zostać odesłane do naprawy również zgodnie z ww. opisem Produktu w Sklepie. W większości przypadków naprawy realizuje bezpośredni dystrybutor urządzenia.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na:

  -podane na stronie www.esanus.pl dane kontaktowe serwisów technicznych, jakie są wyszczególnione w opisie Produktu podlegającego reklamacji
  -podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy

 4. Reklamacja powinna zawierać zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Postępowanie reklamacyjne wiąże się z koniecznością udowodnienia przez Konsumenta faktu zakupu Produktu w Sklepie poprzez załączenie do formularza reklamacyjnego paragonu zakupu (lub kserokopii w przypadku zwrotu tylko jednego z kilku zakupionych Produktów) lub korespondencji elektronicznej dotyczącej transakcji zakupu.
 6. Produkty podlegające reklamacji powinny zostać odesłane zgodnie z pkt 2 § 12 niniejszego regulaminu.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument - nie później niż w terminie 14 dni.
 8. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.